ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ


ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

(Τροποποιημένο βάσει του Νόμου Ν. 104(1) 2017)

1)  Ίδρυση – Σκοποί:

Ιδρύεται Σωματείο με έδρα τη Λεμεσό, με το όνομα ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ, σκοποί του οποίου είναι:
α)  η διοργάνωση εκδρομών.
β)  η προαγωγή των γνώσεων και της αγάπης προς τη Φύση, τις Φυσικές καλλονές και την Ύπαιθρο της Κύπρου
γ)  η προαγωγή των γνώσεων για τα αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία της Κύπρου και γενικά για την ιστορία του νησιού μας
δ)  η διάδοση των Φυσιολατρικών ιδεών και των ωφελημάτων των υπαίθριων εξορμήσεων
ε)  η Προστασία και Διαφύλαξη του Φυσικού Περιβάλλοντος
στ)  η προαγωγή της αλληλεγγύης μεταξύ των Μελών του και η σωματική, πνευματική και ψυχική διάπλασή τους
ζ)  η Έδρα είναι στη Λεμεσό και η διεύθυνση αλληλογραφίας είναι: Γόλγων 52, 3027 Λεμεσός

2)  Μέσα επίτευξης των σκοπών του Σωματείου:

 Οι σκοποί του Σωματείου επιτυγχάνονται με τη διοργάνωση εκδρομών / υπαίθριων εξορμήσεων, δημοσιεύσεων, διαλέξεων, συγκεντρώσεων και άλλων εκδηλώσεων, καθώς και με άλλα μέσα που μπορεί να συντελέσουν στην ευόδωση των σκοπών του Σωματείου, όπως από καιρό σε καιρό μπορεί να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
  Για πληρέστερη επιτυχία των σκοπών του Σωματείου το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) οργανώνει Τμήματα Εργασίας, την διεύθυνση των οποίων αναθέτει σε υποεπιτροπές από μέλη του Σωματείου.

3)  Μέλη:

α)  Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν, ανεξάρτητα από το φύλο τους, όλοι όσοι θέλουν και μπορούν να βοηθήσουν και συμβάλουν με οποιονδήποτε τρόπο, στην προαγωγή των σκοπών του.
β)  Για την εγγραφή Μέλους, απαιτείται η υποβολή προς το Δ.Σ. αίτησης υπογραμμένης από τον υποψήφιο, που να υποστηρίζεται από ένα τουλάχιστον τακτικό μέλος του Σωματείου, και επί της οποίας αποφασίζει το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία. Αίτηση που απορρίφθηκε κατά την υποβολή της, δεν μπορεί να επαναϋποβληθεί πριν από την παρέλευση έξι μηνών από την απόρριψή της.
γ)  Τα Μέλη έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις Συνελεύσεις, συζητήσεις, εκδρομές και όλες της άλλες δραστηριότητες του Σωματείου.  Έχουν επίσης το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι εφόσον είναι ταμειακώς τακτοποιημένα και εφόσον έχει παρέλθει ένα τρίμηνο από την ημέρα της εγγραφής τους. Άτομο το οποίο δεν έχει τακτοποιημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις και δεν έχει διαγραφεί λαμβάνεται υπόψιν στη συγκρότηση της αναγκαίας απαρτίας.
δ)  Μέλος του οποίου η διαγωγή βρίσκεται να είναι αντίθετη προς τις πρόνοιες του Καταστατικού ή ασυμβίβαστη προς την αξιοπρέπεια του Ομίλου, υπόκειται σε προσωρινή ή σε δια παντός αποβολή κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.  Κάθε καταγγελία εναντίον Μέλους πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς και υπεύθυνα στον Πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος είναι υπόχρεος να εξακριβώσει την ακρίβεια της καταγγελίας, να αναφέρει σχετικά στο Δ.Σ. και να καλέσει σε απολογία το καταγγελλόμενο Μέλος.
ε)  Κάθε Μέλος πληρώνει δικαίωμα εγγραφής και συνδρομή, των οποίων το ύψος καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
στ)  Μέλος που καθυστερεί πληρωμή της ετήσιας συνδρομής του για περίοδο δύο μηνών, μετά το τέλος του αντίστοιχου χρόνου, καλείται με επιστολή του Δ.Σ. να πληρώσει την καθυστερημένη συνδρομή μέσα σε περίοδο δύο μηνών. Αν παραλείψει να συμμορφωθεί ακολουθεί διαγραφή του με απόφαση του Δ.Σ.
ζ)  Μέλος που διαγράφηκε μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεγγραφής του μετά από έξι μήνες από την ημερομηνία διαγραφής του.

4)  Πόροι:

α)  Πόροι του Σωματείου, είναι εκτός από τα δικαιώματα εγγραφής και τις συνδρομές, τα τυχόν πλεονάσματα των εκδρομών, εισφορές, δωρεές και οποιαδήποτε άλλη οικονομική ενίσχυση του Σωματείου.
β)  Οιοσδήποτε εισφέρει στο Σωματείο € 800 και άνω ανακηρύσσεται ΔΩΡΗΤΗΣ, ενώ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ θεωρείται οιοσδήποτε εισφέρει ποσό πέραν των € 3000 εφάπαξ.

5)  Διοίκηση:

α)  Το Σωματείο διοικείται από 9-μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται κάθε δεύτερο χρόνο από την Τακτική (Ετήσια) Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία μεταξύ εκείνων που έχουν τα απαιτούμενα από το Καταστατικό προσόντα.
β)  Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην πρώτη συνεδρία του εκλέγει τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Βοηθό Γραμματέα, Ταμία, Βοηθό Ταμία, Έφορο Εκδρομών και δύο Συμβούλους.
γ)  Οι τρεις πρώτοι επιλαχόντες υποψήφιοι θεωρούνται αναπληρωματικοί Σύμβουλοι και καλούνται κατά σειρά επιτυχίας, να αντικαταστήσουν Σύμβουλο του οποίου η θέση κενώθηκε. Επίσης μπορούν να κληθούν να αναπληρώσουν τακτικό Σύμβουλο, που για ορισμένο χρονικό διάστημα δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του.
δ)  Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και προχωρεί σε έγκυρη συνεδρία, όταν παρευρίσκονται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, η λήψη απόφασης αναβάλλεται για την αμέσως επόμενη συνεδρία, οπότε αν και πάλιν υπάρξει ισοψηφία, η απόφαση λαμβάνεται με τη νικώσα ψήφο του Προέδρου.
ε)  Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου και δίνει την κατεύθυνση κάθε εκδήλωσης.   Συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς, εγκρίνει τους Κανονισμούς των Επιτροπών, ορίζει τις εκδρομές, συντάσσει τα προγράμματά τους, προπαρασκευάζει την εργασία των Γενικών Συνελεύσεων και συντάσσει τον απολογισμό και την έκθεση των πεπραγμένων για την υποβολή τους στην κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση.
στ)  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα έκτακτα δε κατόπιν από ειδική πρόσκληση του Προέδρου, ή όταν το ζητήσουν τούτο με γραπτή δήλωσή τους τέσσερα τουλάχιστον μέλη του, που αναφέρουν στη δήλωσή τους και τα προς συζήτηση θέματα που προτείνουν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο μέσα σε πέντε μέρες από τη λήψη της δήλωσης.
ζ)  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει συνεχώς και αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές συνεδρίες, χάνει το αξίωμα του Συμβούλου μετά από απόφαση του Δ.Σ.
η)  Αν μετά από τη συμπλήρωση των μελών του Δ.Σ. από τους τρεις επιλαχόντες (άρθρο 5) δύο άλλα μέλη του παραιτηθούν, ή εκλείψουν, ή χάσουν το αξίωμά τους, συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα μέρες για τη συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου.
θ)  Καμιά αμοιβή οποιουδήποτε είδους καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της διοίκησης αυτού. Νοείται ότι, τα μέλη, περιλαμβανομένων των μελών της διοίκησης ή των ιδρυτών του σωματείου, μπορούν να ανακτήσουν ή/και να διεκδικήσουν τυχόν λογικά έξοδα που κατέβαλαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, περιλαμβανομένης και αμοιβής τους που αντιστοιχεί σε ερευνητικά ή άλλα χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από τρίτους φορείς προγράμματα, αφού προσκομίσουν τα αναγκαία έγγραφα, νοουμένου ότι το καταστατικό του σωματείου δεν ορίζει διαφορετικά).

6)  Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος:

α)  Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο στις σχέσεις του με τρίτους, ως επίσης δικαστικά και εξώδικα και συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες προεδρεύει. Προεδρεύει, επίσης, στις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου άχρι εκλογής Προέδρου των εργασιών τους. Συνυπογράφει με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Σωματείου και με τον Ταμία τα εντάλματα Εισπράξεων και Πληρωμών.
β)  Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε όλες τις πιο πάνω αρμοδιότητές του, όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή άλλως πως αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του.

7)  Γραμματέας και Βοηθός Γραμματέας:

α)  Ο Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία του Σωματείου και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα του Σωματείου, φυλάσσει τη σφραγίδα, τα αρχεία και το μητρώο των μελών του. Τηρεί το βιβλίο των Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και φροντίζει για την τήρηση και φύλαξη των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.
β)  Ο Βοηθός Γραμματέας αντικαθιστά τον Γραμματέα σε όλες τις πιο πάνω αρμοδιότητές του, όταν ο Γραμματέας απουσιάζει ή άλλως πως αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του.

8)  Ταμίας και Βοηθός Ταμίας:

α)  Ο Ταμίας φροντίζει για τις εισπράξεις και πληρωμές. (Οι πληρωμές πρέπει να εγκρίνονται από τον Πρόεδρο). Υπογράφει τις εξοφλήσεις και τις αποδείξεις εισπράξεων και κρατεί τα τακτικά βιβλία της διαχείρισης, υποβάλλει δε στο Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση της χρηματικής κατάστασης του Ταμείου. Αν το ποσό που έχει στα χέρια του ξεπερνά τα 100 ευρώ εκτός από τις τρέχουσες δαπάνες, ο Ταμίας καταθέτει το επιπλέον ποσό επ’ ονόματι του Σωματείου σε Τράπεζα που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος και ο Ταμίας είναι συνυπεύθυνοι προς το Σωματείο και τα μέλη του για τα ποσά αυτά.
β)  Ο Βοηθός Ταμίας αντικαθιστά τον Ταμία σε όλες τις πιο πάνω αρμοδιότητές του, όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή άλλως πως αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του.

9)  Έφορος:

  Ο Έφορος φροντίζει για τον προγραμματισμό και τη διοργάνωση των εκδρομών, διαλέξεων και των άλλων εκδηλώσεων του Σωματείου. Επί πλέον καταγράφει και είναι υπεύθυνος για την περιουσία του Σωματείου, εκτός των ταμειακών αποθεμάτων.
10)  Σε περίπτωση παραίτησης ή απομάκρυνσης ενός ή περισσοτέρων από τα μέλη – αξιωματούχους του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό αφού συνεδριάσει εκλέγει τον αντικαταστάτη ή τους αντικαταστάτες.

11)  Γενικές Συνελεύσεις:

α)  Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σαν Ετήσια Γενική Συνέλευση μια φορά τον χρόνο κατά την διάρκεια του Μαρτίου.
β)  Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν αυτό θεωρήσει τούτο αναγκαίο, ή όταν το 1/5 των μελών ζητήσει τη σύγκληση εγγράφως για ορισμένα θέματα, που αναγράφονται στην αίτηση, προς συζήτηση. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε 15 μέρες από την ημερομηνία λήψης της σχετικής αίτησης.
γ)  Εκτός από ότι προνοείται στα άρθρα 13 και 16, οι Γενικές Συνελεύσεις βρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν εφόσον ο αριθμός των μελών που παρευρίσκονται αντιπροσωπεύει το ½ των μελών που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του καταστατικού, πλέον ένα. Αν όμως την ώρα που ορίστηκε για την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία, όπως καθορίζεται πιο πάνω, η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε όσα μέλη παρευρίσκονται κατ’ εκείνη τη στιγμή αποτελούν απαρτία για σκοπούς διεξαγωγής των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.
δ)  Οι Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται με προσωπικές προσκλήσεις που στέλλονται τουλάχιστον δέκα μέρες πριν την ημέρα που ορίζεται για τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.
ε)  Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο καταθέτει, δια του Προέδρου του Δ.Σ., την Έκθεση των Πεπραγμένων του περασμένου χρόνου, και δια του Ταμία, την Έκθεση της Διαχείρισης και γενικά τον απολογισμό του περασμένου χρόνου.
στ)   Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της, καθώς και δύο ψηφολέκτες. Ο Πρόεδρος διευθύνει τη Συνέλευση, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία και υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα τα πρακτικά που συντάκτηκαν από τον Γραμματέα.
ζ)  Κάθε διετία, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, εκλέγεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να συμπεριληφθεί και οποιοδήποτε άλλο θέμα, που μπορεί να συζητηθεί σε Γενική Συνέλευση, νοουμένου ότι αυτό θα ορίζεται στη σχετική πρόσκληση.
η)  Κάθε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση, που αφορά αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο και προσωπικά θέματα, πρέπει να είναι μυστική.

12)  Ελεγκτές:

 Οι ετήσιοι λογαριασμοί ελέγχονται από τους K.P.M.G. εγκεκριμένους ελεγκτές. Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση εκλέγεται Επιτροπή που αποτελείται από δύο μέλη, για να ελέγχει τη διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου και να υποβάλλει έκθεση στη Γενική Συνέλευση, καθώς και για να προβαίνει σε δικαστική ενέργεια ενάντια σε οποιονδήποτε αρνείται να λογοδοτήσει για τα οικονομικά του Σωματείου, ή να δεχθεί τον έλεγχο της εξελεγκτικής επιτροπής. Εννοείται ότι όταν τα ετήσια έσοδα του Σωματείου υπερβαίνουν τις € 40.000 ο έλεγχος θα γίνεται από εγκεκριμένο Ελεγκτή. Οι ελεγμένοι λογαριασμοί θα υποβάλλονται στον Έφορο Σωματείων πάνω σε ετήσια βάση το αργότερο μέχρι τις 31/7 σύμφωνα με το Άρθρο 49 του Νόμου 104(1)/2017.

13)  Διάλυση Σωματείου:
Το Σωματείο διαλύεται:

α)  Οποτεδήποτε, με απόφαση της συνέλευσης των ¾ μελών του που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Νόμου 104(1)/2017.
β)  Όταν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από είκοσι (20) και
γ)  Με απόφαση του Δικαστηρίου, στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος ύστερα από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ή των δύο πέμπτων των Μελών ή του Εφόρου.

Εκκαθάριση
Το υπό διάλυση Σωματείο τίθεται υπό εκκαθάριση εφαρμοζόμενων του σχετικού Νόμου και των Κανονισμών. Κατά την εκκαθάριση, τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου τα οποία περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του μεταβιβάζονται σε άλλο φορέα του οποίου οι σκοποί συνάδουν με τους σκοπούς του Σωματείου. Σε καμιά περίπτωση διανέμονται μεταξύ των Μελών.

14)  Σφραγίδα:

  Η Σφραγίδα του Σωματείου έχει σχήμα ωοειδές και σ’ αυτή αναγράφονται περιφερειακά οι λέξεις ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ και στο κέντρο το έτος ίδρυσής του «1949».

15)  Γενικές Διατάξεις:

α)  Το Σωματείο δε θα αναμιγνύεται, ούτε και θα ενδιαφέρεται, με οποιοδήποτε τρόπο, στην πολιτική.
β)  Στις εκδρομές ή άλλες συγκεντρώσεις του Σωματείου απαγορεύονται οι πολιτικές συζητήσεις ή ομιλίες, διαλέξεις κ.ά. πολιτικού περιεχομένου.

16)  Τροποποίηση Καταστατικού:

α)  Το Καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί εφόσον θεωρείται αναγκαίο, αλλά για την τροποποίησή του απαιτείται σύγκληση Ειδικής Γενικής Συνέλευσης, στην οποία να παρευρίσκονται τα τρία τέταρτα (3/4) των τακτικών μελών και να ψηφίσουν υπέρ της τροποποίησης τα τρία τέταρτα (3/4) των όσων παρευρίσκονται και ψηφίζουν.
β)  Δια τροποποίηση των σκοπών του Σωματείου θα απαιτείται σύγκληση Ειδικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, όπου η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των μελών του Σωματείου.

17)  Κάθε πράξη που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τους υφισταμένους Κανονισμούς.

18)  Ειδικές Πρόνοιες:
  Βάσει του άρθρου 9.-(2) «Το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου έχει υποχρέωση, μετά την ψήφιση οποιασδήποτε τροποποίησης του καταστατικού, να υποβάλει στον Έφορο, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία ψήφισης της τροποποίησης, γραπτή αίτηση καταχώρισης της τροποποίησης στο Μητρώο.» Πρόνοια για την ανάγκη σύγκλησης Γ.Σ. σε περίπτωση καταδίκης μέλους της διοίκησης για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα με σκοπό την αντικατάστασή του. (Άρθρο 16(2)). 18(5) Το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου υποχρεούνται να τηρεί πλήρως ενημερωμένο μητρώο των μελών του, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον άπαξ κατ’ έτος και είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση από τον Έφορο και προς οποιοδήποτε τρίτο έχει έννομο συμφέρον. Προσθήκη και της εξ αγχιστείας συγγένειας, (μέχρι τρίτου βαθμού), πέραν της εξ αίματος, ως ασυμβίβαστο, τόσο για τα σωματεία, όσο και για τα ιδρύματα. (17.-(1) και 33(1)). Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να συμμετέχει στη συζήτηση ή στην ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του σωματείου και του μέλους αυτού ή του συζύγου του μέλους αυτού ή συγγενή αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ή αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας μεταξύ του σωματείου και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού, καθώς και άρθρο 21(3), όσον αφορά τα μέλη των σωματείων στις Γ.Σ., όπου ισχύει η ίδια ασυμβατότητα. Δυνατότητα για συμμετοχή μελών μέσω τηλεδιάσκεψης στη Γ.Σ. 21.1(1). Οι αποφάσεις της συνέλευσης των μελών του σωματείου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών, λαμβανομένων υπόψη και συμμετεχόντων μέσω τηλεδιάσκεψης, σε περίπτωση που περιλαμβάνονται σχετικές πρόνοιες στο καταστατικό οι οποίες το επιτρέπουν. απόφαση συνέλευσης για θέμα το οποίο δεν είχε αναγραφεί στην πρόσκληση είναι άκυρη, εκτός εάν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά. Εξυπακούεται ότι τυχόν πρόνοια σε υφιστάμενα Καταστατικά για τη δυνατότητα αντιπροσώπευσης μελών (proxy) θα πρέπει να διαγραφεί, αφού ο νέος Νόμος δεν την επιτρέπει κι ούτε μπορεί να γίνει δεκτή από Έφορο ως νόμιμη, Γ.Σ., στην οποία μέλη δεν είχαν παραστεί προσωπικά ή με τηλεδιάσκεψη. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 22, απόφαση δύναται να ληφθεί και χωρίς τη συνέλευση των μελών εάν τουλάχιστον τα δύο τρίτα των μελών δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους για συγκεκριμένη πρόταση. Μέλος δεν δικαιούται να συμμετέχει ούτε στη συζήτηση ούτε στην ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του σωματείου και του εν λόγω μέλους ή του συζύγου αυτού ή συγγενή αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας ή την επιχείρηση δικαιοπραξίας μεταξύ του σωματείου και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας.
Τροποποίηση καταστατικού, διάλυση ή μεταβολή του σκοπού σωματείου (Άρθρο 22):
 Εκτός εάν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά, για τη λήψη απόφασης για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση ή τη μεταβολή του σκοπού του σωματείου απαιτείται η συναίνεση των τριών τετάρτων του συνόλου των μελών του σωματείου.

19)Το Καταστατικό αυτό, που αποτελείται από 19 άρθρα, συζητήθηκε και εγκρίθηκε στην Καταστατική Συνέλευση του Ορειβατικού Φυσιολατρικού Σωματείου Λεμεσού που έγινε στις 3 Μαΐου 1949 και τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε με τη νέα του μορφή στην Έκτακτη Καταστατική Συνέλευση του Σωματείου, κατά την 22η Μαρτίου 1993 και κατά την Έκτακτη Καταστατική Συνέλευση του Σωματείου στις 8 Μαρτίου 2000. Σημερινή τελική τροποποίηση έγινε στην Έκτακτη Καταστατική Συνέλευση του Σωματείου σήμερα στις 30 Ιουνίου 2018.